/ Archiv / Obchodné podmienky 1.3.2014

Obchodné podmienky 1.3.2014

 • Prevádzkovateľ

  PLAČEK PREMIUM, s.r.o.
  Moyzesova 6, 811 05 Bratislava

  E-mail: info@eukanuba-shop.sk 
  Telefón: 0904 469 064
  Bankový účet: 1129467044/1111

 • Dodacie podmienky

  Pokiaľ svoju objednávku zadáte do 11:00, expedujeme tovar eště v ten istý deň.
  V ostatných prípadoch expedujeme tovar do 1 pracovného dňa.

  Prepravná spoločnosť dodá tovar nasledujúci pracovný deň.

 • Odstúpenie od zmluvy

  Nerozbalený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní.
  Tovar, ktorý vraciate musíte zabezpečiť tak, aby nebol pri preprave poškodený.
  Náklady na dopravu hradí zákazník.
  Nezasielajte nám, prosím, tovar na dobierku!

 • Nevyzdvihnuté objednávky

  Za nevyzdvihnutý záväzne objednaný tovar máme nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 EUR.

 • DOPRAVA ZADARMO

  K akémukoľvek tovaru akejkoľvek hodnoty Vám ponúkame dopravu úplne zadarmo.

 • Ochrana osobných údajov

  Využívame súbory cookie, vďaka ktorým môžeme analyzovať používanie webu.
  Ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, využijeme výhradne pre účely úspešného doručenia tovaru a pre vyplnenie dotazníka spokojnosti na Heureka.sk

 

 1.    Všeobecné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.eukanuba-shop.sk, ktorého prevádzkovateľom je PLAČEK PREMIUM, s.r.o., so sídlom Šulekova 68, 811 03 Bratislava, IČO: 31403344, DIČ: 2020307146, IČ DPH: SK2020307146, zápis v OR OS Bratislava I., pod spisovou značkou 9652/B dňa 6.10.1995, E-mail: info@eukanuba-shop.sk, tel. č.: 0904 469 064.

1.2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

1.3. Obchodné podmienky nie sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom (akákoľvek forma, ktorú pripúšťa právny systém Slovenskej republiky s.r.o., v.o.s., a.s., atď. ...) na strane druhej. Vzťahy, založené takouto kúpnou zmluvou, sa riadia výhradne zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

1.4. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto obchodné podmienky, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Neoboznámenie sa kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nezakladá povinnosť predávajúceho nahradiť akúkoľvek škodu, vzniknutú prípadným pochybením kupujúceho pri realizácii jeho práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo vzťahu založeného uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim.  

 

2.    Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.

2.2. Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim - podnikateľom.

2.3. Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Predávajúcim je PLAČEK PREMIUM, s.r.o., so sídlom Šulekova 68, 811 03 Bratislava, IČO: 31403344, zápis v OR OS Bratislava I., pod spisovou značkou 9652/B dňa 6.10.1995.

2.5. Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.6. Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje Tovar za účelom svojho podnikania, jeho ďalšieho predaja, či obchodovania s ním.

 

3.   Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberie Tovar na základe aktuálnej ponuky, uverejnenej na internetovej stránke www.eukanuba-shop.sk a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". V košíku kupujúci zvolí spôsob doručenia, vyplní meno, priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefón a odošle objednávku.

3.2. Objednávky, uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eukanuba-shop.sk, sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru na internetovej stránke www.eukanuba-shop.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

3.4. Informácie o jednotlivých krokoch, vedúcich k uzatvoreniu zmluvy, vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3.5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

4.   Ceny

4.1. Ceny jednotlivých Tovarov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty v jej aktuálnej výške upravenej príslušným právnym predpisom (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.

4.2. Konečná cena Tovaru je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

5.   Platobné podmienky

5.1. Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

•       na dobierku pri prevzatí tovaru - priamo kuriérovi

•       platba vopred bankovým prevodom na účet

•       platba vopred platobnou kartou

        Bankový účet Predávajúceho:1129467044/1111 v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

                                                         IBAN: SK5111110000001129467044

                                                         SWIFT: UNCRSKBX

 

6.   Dodacie podmienky

6.1. Spôsob doručenia Tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia Tovaru a to:

•       kuriérom (zasielateľskou službou GEIS) 

•       prostredníctvom Slovenskej pošty

6.2. Dodacia lehota je pri každom tovare odlišná. Termín dodávky tovaru alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti tovaru, platobných a dodacích podmienkach a trvá maximálne 30 dní.

6.3. Vo všeobecnosti je dodacia lehota 2 pracovné dni od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Spoločne so zásielkou dostane kupujúci daňový doklad – faktúru. 

6.4. Dodacia lehota pri tovare, ktorý bude kupujúcim platený pri prevzatí, teda na dobierku, začína plynúť dňom platného uzatvorenia kúpnej Zmluvy, podľa článku 3 týchto VOP. V prípade, že kupujúci zvolil inú variantu úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, teda od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.5. V prípade výmeny tovaru, v lehote 14 dní od zakúpenia tovaru, sú kupujúcemu účtované náklady na poštovné a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu do 14 dní, hradí náklady na poštovné kupujúci. V prípade nevyzdvihnutia tovaru má predávajúci právo na náhradu škody vo výške 10,- EUR vrátane DPH, ktorú je kupujúci povinný uhradiť do 30 dní od dátumu, kedy sa predávajúcemu vrátil tovar späť na jeho adresu.

 

7.   Záruka, záručný list

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená iná lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

7.2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.3. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje, potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

7.4. Vyhlásením v záručnom liste, vydanom kupujúcemu, alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku, presahujúcu rozsah zákonnej záruky. Podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

7.5. Doba, od začatia uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny vadnej veci za novú, nová záručná doba začína plynúť od jej prevzatia.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.7. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

7.8. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, preukázateľné používanie tovaru kupujúcim v rozpore s fyzikálnymi, chemickými či materiálovými vlastnosťami tovaru  a pod..

 

8.   Zhoda s kúpnou zmluvou

8.1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní Tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže by sa jednalo o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu prípadnú škodu, ktorá vznikla porušením tejto povinnosti predávajúceho.

 

9.   Reklamácia a jej uplatnenie

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

9.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, počas trvania záručnej doby, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci, vzhľadom na charakter vady,  môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru. Ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môže kupujúci požadovať výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.3. Ak ide o vadu, ktorá vznikla počas trvania záručnej doby a ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

9.4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

9.5. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci Tovar zabalený do obalu, ktorý vyhovuje preprave, spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

PLAČEK PREMIUM, s.r.o., 

Prevádzka SUPER ZOO, OC Rača

Púchovská 10, 831 06 Bratislava

        E-mail: info@eukanuba-shop.sk, tel. č.: 0904 469 064

9.6. Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád Tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, tel.), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

9.7. Reklamácia bude vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie Doklad o kúpe, preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“, ak bol predávajúcim vystavený a to s vyplneným dátumom predaja, rozsahom a podmienkami záruky, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho súčasti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list nebude predávajúcim akceptovaný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách Tovaru súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude vybavená.

 

10.   Odstúpenie od zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru a to výlučne písomnou formou, doručenou na adresu predávajúceho uvedenú v Čl. 10 ods. 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10.2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil za doručenie Tovaru k nemu), ktorý kupujúci uhradil za Tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu predávajúceho:

PLAČEK PREMIUM, s.r.o., 

Prevádzka SUPER ZOO, OC Rača

Púchovská 10, 831 06 Bratislava   

E-mail: info@eukanuba-shop.sk, tel. č.: 0904 469 064

 

11.  Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.eukanuba-shop.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov, súvisiacich s plnením platnej zmluvy vo výške 10 EUR.

 

12.   Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: info@eukanuba-shop.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia objednávky, teda doručenia Tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

 

13.   Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel.: 02/58272 172; 02/58272 104 

fax: 02/58272 170

 

14.  Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia, v znení uvedenom na internetovej stránke www.eukanuba-shop.sk,  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2014.